Click to Watch in HD > จะเชื่อได้อย่างไรว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้จริง พุทธวจน

Watch จะเชื่อได้อย่างไรว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้จริง พุทธวจน ถ่ายทอดคำตถาคต โดย พอจ.คึกฤทธิ์

  • 1Youtube Channel / ตถาคเต เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน
    Loading