Click to Watch in HD > การกำจัดโรคแคงเกอร์ในต้นมะนาว

Watch ตัดแต่งกิ่งและใบของมะนาวที่เป็นโรคทิ้งแล้วทำการนำไปเผาทำลาย

  • 1Youtube Channel / เงินล้านการเกษตร เพื่ออนาคต
    Loading