Click to Watch in HD > พระราชดำริไร้พรมแดน EP.11 : ภูมิหิมะ...ใจกลางแอฟริกา

Watch เกษตรกรเลโซโท ที่มาเรียนรู้จากศูนย์แห่งนี้ กลับไปพร้อมความรู้เรื่องการทำเกษตร และถูกปลูกฝังที่จะดูแลน้ำ ดิน และป่าไม้ควบคู่กันไป ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้สอนเพียงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้น แต่ยังสอนให้เรารู้จักดูแลรักษาและไม่เบียดเบียนธรรมชาติ ออกอากาศวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 13:30-14:00 น. ทางช่อง NOW26 ----------------------------------------­--------- website : http://www.now26.tv facebook : https://www.facebook.com/NOW26TV twitter : https://twitter.com/NOW26_ktnews google+ : https://plus.google.com/+Now26Tv youtube : http://www.youtube.com/user/NOWTV26

  • 1
    Loading