Click to Watch in HD > พาชมไร่ทันใจหลังจากหักหน่ออินทผลัม

Watch หลังจากที่เราหักหน่อของอินทผลัมออกนะจำเป้นอย่างยิ่งที่พี่น้องหายากันเชื่อรามาทา ถ้าพี่น้องเป็นเกษตรอินทรีย์แนะนำปูนเคียวมากมาทาที่แผลนะครับ นอกจกกันเชื่อราแล้วยังป้องไม่ด้วงมะพร้าวมาว่างไข่ด้วยนะครับ

  • 1
    Loading