Loading...
 

Click to Watch in HD > 学汉语 kawm ntawv suav

Watch Kev kawm paub ntawv Suav yog ib txoj kev xaiv uas zoo heev rau peb txhua tus, vim peb txhua tus yeej paub zoo lawm tias, nyob rau tiam tam sim no, Suav lub zog loj heev, lawv mus tau deb heev. Yog li ntawv, peb yeej tsim nyog heev uas yuav los kawm kom paub luag tej lus, es peb thiaj yuav paub txog luag txoj kev xav, peb thiaj yuav paub txog luag txoj kev khwv nyiaj. Thaum peb paub tej no tas lawm ces, peb yuav los mus pib peb lub neej kom zoo nws yog ib qho yooj yim heev rau peb lawm.
Loading...
 
Youtube Channel / pemsuab entertainment
Loading