Click to Watch in HD > kawm ntawv suav (第十课:生日快乐)学习中文Part 10

Watch part 10 noo kawm txog cov lus siv nrob rau hauv birthday party thiab sib tham txog ua kev lom zem rau hnub yug. uas yog ib co lus peb niaj hnub siv kuv thiaj muab los qhia rau nej kom tau kawm thiaj tau coj mus siv

  • 1
    Loading